example
example
 
אסיפה כללית שנתית 18.1.2017
 
 
חבר/ה נכבד/ה,
 
האסיפה הכללית השנתית  של הלשכה תתקיים ביום רביעי 18 בינואר 2017 בשעה 12:30 בכיתת המכללה "אתרוג", המסגר 42 קומה 8  בתל אביב.
 
זאת עפ"י תקנון לשכת סוכני ביטוח בישראל, פרק 2, סעיף 2.2.1 .
 
אם בשעה 12:30 לא יהיה נוכח מניין חוקי של המשתתפים  (51% מחברי הלשכה),  תדחה האסיפה לשעה 13:00, באותו יום ובאותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
 
סדר היום: 
 
13:00-13:05            פתיחת האסיפה ע"י נשיא הלשכה מר אריה אברמוביץ
 
13:05-13:15            דיווח נשיא הלשכה מר אריה אברמוביץ על פעילות הלשכה.
 
13:15-13:45            הצגת סיכום שנת עבודה 2016 ותוכנית העבודה ל- 2017
                               מנכ"ל הלשכה מר רענן שמחי
 
14:15 -13:45           הצגת התקציב המאוחד לשנת 2017 ללשכה ולליסו"ב בע"מ 
                                יו"ר וועדת כספים מר אבי ברוך
                               לקריאה לחץ כאן
 14:15-14:30            דיווח יו"ר הנהלת ליסו"ב בע"מ – מר אלי אנגלר
 
14:30-14:45             דיווח יו"ר וועדת ביקורת – מר דוד בכר
         
14:45-15:15            אישור תקנון העמותה החדש  –יו"ר וועדת התקנון
                                
עו"ד אריה אופיר                                               
                                לקריאת התקנון לחץ כאן
 
15:15-15:45            דיון משתתפי האסיפה          
 
          16:00             סיום ונעילת האסיפה. 
החברים המעוניינים יוכלו לעיין באתר האינטרנט של הלשכה ולראות את כל החומר לאסיפה 
לקריאה לחץ כאן
 
נודה לך אם תאשר /י את השתתפותך .
 
                                                                                             בכבוד רב,
                                                                                           רענן שמחי
                                                                                             מנכ"ל 
 
 
לאישור השתתפות לחץ/י כאן >
 
Follow Us On YouTube
Follow Us On Google+